KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ 

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Esentepe Mah. Harman 1 Sk. No:1 İç Kapı No:1 Şişli / İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Carvak”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.   

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

İnternet sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Şirketimiz tarafından işlenebilecektir:

 • İletişim bölümünden ve/veya sosyal medya hesaplarından talepte bulunulması halinde, 
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, 
 • İlgili iş süreçlerinin yürütülmesi, bilgi alınmasının sağlanması, dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması ve şikâyette bulunulabilmesinin sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • İlgili kişi tarafından iletişim portalından talepte bulunulması halinde, bilgi alınmasının sağlanması, dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması ve şikayette bulunulabilmesinin sağlanması,
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Tarafınıza daha iyi bir hizmet sunulabilmesi için müşteri ilişkileri sistemine dahil edilmesi,
 • Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temininin sağlanması

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından internet sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies), vasıtasıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olarak yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz. Çerezler dışında toplanan kişisel verileriniz internet sitesi üzerinde bulunan formların tarafınızca doldurulması vasıtasıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:

 • Kanun m. 5/2 (a) hükmü uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kanun m. 5/2 (ç) hükmü uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kanun m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında trafik bilgilerinin saklanmasına ilişkin yükümlü olması.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı 

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları), Şirket iştiraklerimize, Şirketimizin bağlı olduğu iştiraklerin ve hizmet sağlayıcıların sunucularının yurt dışında bulunması nedeniyle yurt dışına, ilgili resmi kurumlara ve kanunen yetkili kamu kurumlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir. 

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, yukarıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Kişisel verileriniz bu doğrultuda, Şirketimiz ile ilişkinizin sona ermesini takiben yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecektir. Açık rıza kişisel veri işleme şartına dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz ise, açık rızanızı geri çekmeniz halinde ilk imha periyodunda imha edilecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 5’inci bölümünü incelemenizi rica ederiz.

5. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle / belgelerle* (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi / iş yeri adresi, cep telefonu / telefon / faks numarası, e-posta adresi vb.) birlikte) https://www.carvak.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak yahut yukarıda açıklanan ve ilgili mevzuatta düzenlenen usul ve esasa uygun şekilde başvurularınızı Esentepe Mah. Harman 1 Sk. No:1 İç Kapı No:1 Şişli / İstanbul adresine gönderme ve/veya [email protected] e-posta adresine iletme yöntemi ile de bizlere yönlendirebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. 

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. 

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verileriniz Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

 


 

ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, “Esentepe Mah. Harman 1 Sk. No:1 İç Kapı No:1 Şişli / İstanbul” adresinde yer alan veri sorumlusu Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Carvak”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.   

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

CarvakBiz web sitemiz ve mobil uygulamamız vasıtasıyla, ticari ilişkilerimizin kurulması, sürdürülmesi ve takibi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, rezervasyon işlemlerinin takibi, ihaleye katılma işlemlerinin yürütülmesi ve takibi, üyelik faaliyetleriniz kapsamında hizmetlerimizden, kampanyalardan ve portaldan yararlanılabilmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, sözleşmesel süreçlerin yönetilmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet alım   süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, amacıyla oluşturulan üyelik için ad, soyad, şirket / bayi unvanı, e-posta, telefon numarası gibi kimlik ve iletişim bilgileri ile müşteri işlem verileri işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz CarvakBiz mobil uygulama portal hizmetimiz ve web sitemiz kapsamında tarafınızca doldurulan dijital form vasıtası ile elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan yöntemlerle, veri kayıt sisteminin parçası olmak üzere toplanmaktadır.

Müşterilerin, müşteri adaylarının, tedarikçi temsilcilerinin, yetkililerinin, çalışanlarının yahut gerçek kişi müşteri ve tedarikçilerimizin kişisel verilerini işlememizi gerektiren hukuki yükümlülüklerimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve ikincil mevzuatlarından doğmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5/1. maddesi hükmü uyarınca açık rıza verilmesi, Kanun m. 5/2 (a) hükmü uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, Kanun m. 5/2 (c) hükmü uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle tarafınıza ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Kanun’un 5/2 (ç) maddesi hükmü uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve Kanun m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, Kanun’a uygun olarak Şirketimizin faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, tedarikçilerimize, hukuk danışmanlarımıza, Şirketimizin bağlı olduğu iştiraklerin ve kuruluşların sunucularının yurt dışında bulunması nedeniyle yurt dışına, ilgili resmi kurumlara, talep halinde resmi mercilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, yukarıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. Kişisel verileriniz bu doğrultuda, Şirketimiz ile ilişkinizin sona ermesini takiben yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecektir. Açık rıza kişisel veri işleme şartına dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz ise, açık rızanızı geri çekmeniz halinde ilk imha periyodunda imha edilecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 5’inci bölümünü incelemenizi rica ederiz.

5. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar meydana gelmesi hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca (yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya Şirketimize daha önce bildirmiş olduğunuz ve sistemlerimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz üzerinden elektronik olarak Şirketimizin gerçek hak sahibi olduğunuzun tespitini gerçekleştirebilmesi amacıyla kimliğinizi doğrulayan bilgilerle / belgelerle* (T.C. kimlik numarası veya diğer ülke vatandaşları için pasaport numarası, tebligata esas yerleşim yeri adresi / iş yeri adresi, cep telefonu / telefon / faks numarası, e-posta adresi vb.) birlikte) ………………….. ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak yahut yukarıda açıklanan ve ilgili mevzuatta düzenlenen usul ve esasa uygun şekilde  başvurularınızı“Esentepe Mah. Harman 1 Sk. No:1 İç Kapı No:1 Şişli / İstanbul” adresindeki genel  merkezimize posta yolu ile veya [email protected] adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

Şirketimiz ilgili kişilerin taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, mevzuata uygun koşullar dahilinde ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Kişisel verilerin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

* Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 


 

 GENEL BİLGİLENDİRME

Üye kayıt işlemleri gerçekleştirilmeden, İşbu Sözleşme’de kararlaştırılan hak ve yükümlülüklerin okunması ve bu hükümlerin okunduğuna ve kabul edildiğine dair İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden onay verilmesi gerekmektedir. 

Önemle belirtmek isteriz ki, İnternet Sitesi’ne ve/veya Mobil Uygulama’ya üye olurken verdiğiniz elektronik onayla işbu Sözleşme’de yazılı tüm hükümleri okumuş, içeriği bütünüyle anlamış ve koşulsuz olarak kabul etmiş sayılmaktasınız. İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden “üyelik” oluşturmanız halinde, otomatik olarak diğer platforma da aynı kullanıcı adı ve şifre ile üye girişi yapabileceksiniz.

İşbu Sözleşme’yi okumamanız veya okuduğunuz halde içeriği bütünüyle anlamamanız ve Sözleşme hükümlerine bu sebeplerle dahi olsa uygun davranmamış olmanız nedeniyle maruz kalabileceğiniz doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir maddi ve manevi zarardan ve/veya masraftan, Carvak’ın, Carvak’ın bağlı bulunduğu topluluk şirketlerinin, Carvak’ın işbirliği yaptığı üçüncü kişilerin, Carvak çalışanlarının ve Carvak’ın yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların sorumlu tutulamayacaklarını belirtmek isteriz. Anılan sebeplerden doğabilecek her türlü doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve manevi zarara ve/veya masrafa ilişkin sorumluluk bizzat tarafınıza ait olup, söz konusu zararlara ve/veya masraflara ilişkin olarak doğrudan ve/veya dolaylı şekilde Carvak’a rücu edilmesi mümkün değildir.

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Tanımlar

 • “Aydınlatma Metni”: Carvak olarak İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’yı kullanan Üyeler’e ait kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10 uyarınca ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanan, Carvak ile paylaşılmış olan tüm kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçları ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilmesini sağlayan metni ifade eder.
 • “Carvak”: İnternet Sitesi’ni veya Mobil Uygulama’yı Üyeler’in çevrim içi erişimine sunan ARABA SEPETİ OTOMOTİV BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’yi ifade eder.
 • “Carvak Grup Şirketleri”: Carvak’ın da içinde bulunduğu Kavak Holdings Limited’in bağlı şirketleri ve iştirakleri ifade eder.
 • “İçerik(ler)”: İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yer alan ve İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama aracılığıyla sunulan tüm metinler, bilgiler, yazılım programları ve ticari markalar -tescilli ve tescilsiz-, grafikler, fotoğraflar, resimler, logolar, amblemler, videolar, desenler, tasarımlar, dokümanlar, sloganlar, sayfa düzenleri, görsel ve işitsel imgeler ve hizmet markaları dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yer alan diğer tüm içerikleri ifade eder.
 • “İnternet Sitesi”: www.carvakbiz.com uzantılı internet sitesini ifade eder.
 • “Mobil Uygulama”: Carvak’ın geliştiricisi olduğu ve Carvak tarafından Üyeler’in kullanımına sunulan “CarvakBiz” isimli mobil uygulamayı ifade eder.
 • “Sözleşme”: Carvak ile İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya üye olmak isteyen gerçek kişiler arasında yapılan üyelik sözleşmesini ifade eder. 
 • “Üye(ler)”: Sözleşme’deki hüküm ve şartların tamamını okumasını ve kabul etmesini takiben veya eş zamanlı olarak, bilgilerini İnternet Sitesi’ndeki ve Mobil Uygulama’daki ilgili alanlara girmek ve kayıt esnasında “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum ve tüm şartlarıyla kabul ediyorum” ifadesinin ve/veya benzeri Üye olmaya yönelik iradeyi ortaya koyan sair ifadenin yanındaki kutuyu veya bölümü işaretlemek veya Carvak’ın belirleyeceği herhangi bir onaylama metodu ile onay vermek suretiyle, Sözleşme’yi ve diğer gerekli metinleri onaylayıp İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya üye olarak kaydolan ticari faaliyet gösteren kişiyi ifade eder.
 • “Hizmet(ler)”: Üyeler’in işbu Sözleşme kapsamında bahsi geçen işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama aracılığıyla sunulan ve detayları Sözleşme’nin 4. maddesinde düzenlenen tüm hizmet ve uygulamaları ifade eder. 

2. Taraflar

İşbu Sözleşme aşağıda detayları belirtilen taraflar arasında akdedilmiştir:

 

 1. İstanbul Ticaret Sicili’ne 65801-5 ticaret sicil numarasıyla ve Esentepe Mah. Harman 1 Sok. No: 1 İç Kapı No:1 Şişli/İSTANBUL adresiyle kayıtlı ARABA SEPETİ OTOMOTİV BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MERSİS No: 0071-0449-3790-0015) –(“Carvak”)- ile
 2. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama aracılığıyla sunulan Hizmetler’den yararlanmak amacıyla İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya üye olmak suretiyle erişim sağlayan ticari faaliyet gösteren tüzel kişi -(“Üye”).

Carvak ve Üye bundan böyle birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır. 

İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama üzerinden Üye tarafından onaylanarak karşılıklı olarak ve aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde işbu Sözleşme yürürlüğe girmiştir. Üye, İnternet Sitesi’ni ve/veya Mobil Uygulama’yı “Üye” sıfatı ile kullanmaya başlayarak bu Sözleşme’yi tüm hüküm ve koşulları ile kabul etmektedir. Sözleşme, kayıt esnasında ”Üyelik Sözleşmesi’ni okudum ve tüm şartlarıyla kabul ediyorum” ifadesinin ve/veya benzeri Üye olmaya yönelik iradeyi ortaya koyan sair ifadenin yanındaki kutuyu veya bölümü işaretlemek veya Carvak’ın belirleyeceği herhangi bir onaylama metodu ile onay vermek suretiyle Sözleşme’nin ve diğer gerekli metinlerin Üye tarafından onaylanmasını takiben, Üye’nin bildirmiş olduğu e-posta adresine gönderilen üyelik “doğrulama kodu”nu İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya girmesiyle birlikte Sözleşme yürürlüğe girer.

3. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

 1. Carvak, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden ikinci el motorlu kara araçlarının satın alınması ve satılması ile söz konusu araçların ön değerlemesinin yapılması, takası, ihalesi, teslimi ve bunlarla bağlantılı diğer ürün ve hizmetler başta olmak üzere işbu Sözleşme’nin 4. maddesinde detaylarına yer verilen Hizmetler’i sunan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca faaliyet gösteren bir şirkettir.
 2. Sözleşme uyarınca Üye, İnternet Sitesi’ne ve/veya Mobil Uygulama’ya üye olarak Hizmetler’den faydalanmayı talep etmektedir.
 3. İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Hizmetler’den yararlanma şartlarının, üyelik sisteminin, Taraflar’ın yükümlülüklerinin, gizliliğin, Sözleşme’nin devrinin, Sözleşme’nin feshinin ve Kullanım Koşulları da dahil olmak üzere üyeliğe ilişkin diğer kural ile yükümlülüklerin belirlenmesidir. 

 

4. Hizmetler

 1. Carvak aşağıda detayları verilen Hizmetler’i Üye’ye sunacaktır:
 • Erişim Hizmeti: 
 1. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama aracılığıyla araçlarını Carvak’a satmak isteyen Üyeler için, satış öncesi ön değerleme hizmeti ve Carvak tarafından söz konusu aracın satın alınmasının sağlanabileceği bir çevrimiçi platform hizmeti verilmektedir.
 2. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden araç satın almak isteyen Üyeler için, Carvak’ın sahibi olduğu araçları inceleme, araçlarla ilgili detaylı bilgilere erişme, söz konusu araçlarla ilgili rezervasyon oluşturma ve ihaleye katılma dahil olmak üzere aracın Üyeler tarafından satın alınmasının sağlanabileceği bir çevrimiçi platform hizmeti verilmektedir.
 3. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden Carvak’ın sunduğu ürün ve hizmet paketlerinin satın alınmasının sağlanabileceği bir çevrimiçi platform hizmeti verilmektedir. Bu ürün ve hizmetleri satın almak isteyen Üye ile Carvak arasında ayrı bir sözleşme kurulacaktır. Carvak işbu ürün ve hizmetlerin kapsamını ve Üye’ler ile akdedilecek sözleşmenin içeriğini belirleme yetkisini haizdir.
 • Araç Değerlemesi Hizmeti: 
 1. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama aracılığıyla araçlarını Carvak’a satmak isteyen Üyeler’e, araç değerlemesi yaptırmak üzere satışa konu edilecek araçlarla ilgili sağlayacakları çeşitli bilgiler (marka, model, renk, yaş, km vb.) üzerinden algoritmik hesaplama yapan tahmini ve takribi bir değerlemenin yapılması ve yapılan ön değerleme neticesinde ön değerleme bedelinin belirlenmesi hizmeti verilmektedir. Konu ilgili detaylı açıklamalar için İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yer alan Araç Ön Değerleme Bilgilendirme Metni’ni inceleyiniz. Üyeler tarafından İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden iletilen ön değerlemeye esas tutulacak araç bilgilerinden herhangi birinin gerçeği yansıtmaması ve farklı olması halinde, Carvak ücretsiz verilen ekspertiz hizmetinin ücretini Üyeler’den talep etme hakkını saklı tutmaktadır.
 • Araç Rezervasyonuna Yönelik Hizmetler
 1. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden araç satın almak isteyen Üyeler’e, satın almak istedikleri aracı seçtikten sonra işbu Sözleşme’nin 4.1.2. maddesinde belirtilen Araç Rezervasyonu bedeline istinaden aracın rezerve edilmesi ve ilgili fiziki inceleme ve görüşme süreçlerinin organizasyonu ile ilgili destek hizmeti verilmektedir.
 2. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden araç satın almak isteyen Üye, satın almayı seçtiği araca ilişkin Carvak tarafından belirlenen rezervasyon bedelini ödediği takdirde Carvak, aracın Üye adına rezerve edilebilmesini sağlar ve bu kapsamda araç rezervasyon hizmeti verir. Araç rezervasyon hizmeti detayları hakkında, İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yer alan Rezervasyon Koşulları’nı inceleyiniz. Carvak, araç rezervasyon hizmeti kapsamında Üye’nin Araç Rezervasyonu’nun kesinleştiği günden itibaren (2) iki gün boyunca ve saat 17.00’ye kadar geçerli olmak üzere Araç fiyatını sabit tutmayı taahhüt etmekle birlikte araç rezervasyonun kesinleşme tarihinden itibaren iki (2) gün süre ile aracın Üye adına rezerve edilmesini taahhüt eder. Şüpheye mahal vermemek adına, Carvak, Araç rezervasyonunda Müşteri’nin kabulüne bağlı olmaksızın, her zaman, sebepsiz ve tek taraflı olarak değişiklik yapma veya rezervasyon bedelinin iadesi dışında herhangi ek bir ödeme yükümlülüğü olmaksızın Araç rezervasyonunu tamamen iptal etme ve araç satışını gerçekleştirmeme hakkını haizdir. Araç rezervasyonu, araç satışı bakımından 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca Üye’ye yapılmış bir teklif ve/veya öneri teşkil etmemekte ve Carvak için herhangi bir taahhüt yahut satış vaadi teşkil etmemektedir. Üye’nin aracı satın almaması nedeniyle Araç rezervasyonun kendiliğinden sona ermesi halinde rezervasyon süresi sonunda veya Araç rezervasyonunun bu süre içinde Üye tarafından kendi talebi ile yahut Carvak tarafından tek taraflı olarak iptal edilmesi halinde, ilgili iptal anından itibaren Üye adına olan araç rezervasyonu sona erer ve ilgili araç yeniden rezervasyona açık hale gelir.  İşbu hallerde rezervasyon bedelinin tamamı Üye’ye iade edilir. Şüpheye mahal vermemek adına, rezervasyonun araç satışı ile sonlanması halinde, rezervasyon bedeli araç satış bedelinden mahsup edilemez. Böyle bir durumda, araç satış bedeli Üye’den tam olarak tahsil edilir ve rezervasyon bedeli araç satış işlemlerinin tamamlanmasını takiben Üye’ye iade edilir.
 • Açık Artırma ile Araç Satın Alma Hizmeti: 

(i) Carvak maliki olduğu ve vekaletname ile satma yetkisini haiz olduğu ikinci el kara araçlarını ihale yoluyla İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden satışa sunmaktadır. İhale yoluyla satışa sunulan araçları satın almak için, ihaleleri takip edip, beğenilen ikinci el motorlu araçlar için teklif verip, ihalenin sonucuna göre aracı satın alabilirsiniz. Konu ilgili detaylı açıklamalar için İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yer alan İhale Şartları’nı inceleyiniz. 

5. Üyelik Sistemi

    1. Üyelik Başlangıcı

Üyelik, Üye tarafından verilen onayı takiben, Üye’ye e-posta ile gönderilen üyelik “doğrulama kodu”nun, İnternet Sitesi’ne ve/veya Mobil Uygulama’ya girilmesi üzerine başlar. Carvak tarafından Üye’ye gönderilen üyelik “doğrulama kodu” e-postası ve bu kodun İnternet Sitesi’ne ve/veya Mobil Uygulama’ya girilmesine ilişkin kayıtlar Taraflar arasında Sözleşme’nin kurulduğuna dair bir delil teşkil etmektedir. İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya üye olabilmek için, varsa, önceki üyeliklerin herhangi bir sebeple iptal edilmemiş olması gerekir. Üyeliğin daha önceden herhangi bir nedenle iptal edilmiş olması halinde Sözleşme’nin Üye tarafından onaylanması üyelik sonucunu doğurmaz ve Carvak tek taraflı olarak üyelik talebini reddetme hakkını haizdir. Üye’nin, işbu Sözleşme’de ve Kullanım Koşulları’nda yer alan hak ve yükümlülükleri kabul etmeksizin, Üye sıfatını kazanabilmesi mümkün değildir.

Üyelik başvurusu Carvak tarafından herhangi bir sebep gösterilmeksizin reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. 

 

    2. Üyelik Şartları 

 1. Üye, üyelik formunda yer alan doldurulması zorunlu olan alanları temsile yetkili kişisi tarafından tamamlamakla yükümlüdür. 
 2. Carvak, üyeliği aktif hale getirmeden önce, tamamen kendi takdirine tabi olmak üzere Üye Sözleşmesi’ni akdetmek adına işlem yapan kişinin usulüne uygun olarak yetkilendirildiğine ve ilgili ticari faaliyet gösteren işletme nezdindeki iç onay mekanizmasının usulüne uygun olarak tamamlandığına ilişkin ek bilgi ve belge talep etme hakkına sahiptir. 
 3. Üyelik işleminin tamamlanmasının ardından Üye, kendisinin belirlediği ve üyelik işlemi esnasında kendisine ait olduğunu Carvak tarafından belirlenen sair yöntemle doğruladığı e-posta adresi ve Üye’nin kendi belirlediği ve gizli tuttuğu şifre ile İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya giriş yaparak kendisine sunulan Hizmetler’den gerekli koşulları sağlaması şartıyla yararlanabilecektir. 
 4. Üye, gereken durumlarda e-posta adresini ve şifresini değiştirme hakkına sahiptir. Bununla birlikte e-posta adresi değişikliğinde yeni e-posta hesabının doğrulanması gerekir. 
 5. Carvak tarafından “Üyelik Sözleşmesi” ile İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama içerisinde yer alan kullanıma, hesaba, ürünlere ve hizmetlere ilişkin yapılan tüm uyarı, bildirim, açıklama ve izinler gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. Üye, Üyelik Sözleşmesini kabul etmekle birlikte İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama içeriklerine, hesaba, ürün ve hizmetlere ilişkin Carvak tarafından yayınlanan tüm beyana uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

    3. Üyeliğin Dondurulması ve Sona Ermesi

Carvak herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve/veya mevzuattaki düzenlemeler nedeniyle herhangi yazılı ya da sözlü bildirimde bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde ve tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın Üye’nin üyeliğini her zaman tek taraflı olarak sonlandırabilir, dondurabilir veya Üye’nin İnternet Sitesi’ne ve/veya Mobil Uygulama’ya erişimini kısıtlayabilir ve/veya engelleyebilir. Carvak, Üye’nin Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklere aykırı davranması ve/veya Sözleşme’nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi durumlarında Carvak’ın ve ilgili kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolaylı her türlü zararın Üye tarafından tazminini ve masrafların ödenmesini talep etme hakkına sahiptir. 

6. Üye’nin Yükümlülükleri

 1. Üye Tarafından Sağlanan Bilgilere İlişkin Yükümlülükler 
  1. Üye, İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya üye olurken talep edilen ve kişisel verileri de ihtiva edebilen her türlü bilgiyi gerçeğe uygun ve eksiksiz bir şekilde vereceğini, gerekmesi halinde hesap doğrulama gibi yöntemlerle doğrulayacağını ve söz konusu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde derhal Carvak’ı bilgilendireceğini ve İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yer alan Üye bilgilerini güncel ve gerçeğe uygun şekilde tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
  2. Carvak, Üyeler’den üyelik formunda yer alan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak tamamlamalarını beklemektedir. Üye, üyelik formunda yer alan ihtiyari ve zorunlu bilgilerin doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olarak tamamlandığını, eksik, hatalı veya hukuka aykırı bilgi sebebiyle doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir zararın meydana gelmesi halinde bundan münferiden sorumluluğu olacağını ve bu hallerde herhangi bir ihtara gerek olmaksızın üyeliğin Carvak tarafından sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
  3. Üye olabilmek için ticari faaliyet göstermek ve temsile yetkili kişi tarafından ‘Üyelik’ başvurusunda bulunmuş olmak ve Carvak tarafından işbu Üye Sözleşmesi kapsamında hesabı geçici olarak durdurulmamış veya hesabı kapatılmamış olmak gerekmektedir. Üyelik tüzel kişiye özeldir ve tek bir tüzel kişinin yalnızca bir üyeliği bulunabilir. Üyeliğin, Üye tarafından sürekli ve/veya geçici olarak bir başkasına devredilmesi veya kullandırılması, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması yasaktır.
  4. Yanlış bilgiler veya başka birine ait bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dâhil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme'ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması yasaktır.
  5. Üye, Kullanım Koşulları kabul etmiş olup, bu esaslara uymakla yükümlüdür. 

 

      2. Üyeliğin Kullanılmasına İlişkin Yükümlülükler

 1. Üye, İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya erişim için belirlenen şifre ve e-posta adresinin kendisine özel olduğunu ve güvenliğinden münferiden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kendisine ait e posta adresi ve şifre ile İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş sayılacağını ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun münhasıran kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir itiraz sunamayacağını ve bu itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. Üye, bilgilerinin yetkisiz kişiler tarafından öğrenilmesi halinde doğacak tüm zararlardan kendisinin münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Üye, diğer üyelerin şifrelerinin ve e-posta adreslerinin kendilerine özel ve gizli olduğunu ve bunlara izinsiz erişip kullanması halinde doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun münferiden Üye’ye ait olacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Üye, Sözleşme süresince ve sonrasında, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ile ilgili hiçbir bilgi, şifre veya kodu üçüncü bir kişi veya kuruluşa vermeyeceğini taahhüt eder. Bu bilgilerin üçüncü bir kişi veya kuruluşa verildiğinin tespit edilmesi halinde, Carvak Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Üye, Carvak’ın ve üçüncü kişilerin bu ihlalden doğan her tür zararından kendisinin münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Üye İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama Kullanım Koşulları’nı ayrıca kabul etmiş olup, güncel versiyonlarını takip etmek ve İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama Genel Kullanım Koşulları’ndaki esaslara uymakla yükümlüdür. 
 6. Üye, İnternet Sitesi’ni ve Mobil Uygulama’yı kullandığı sürece Sözleşme’ye, genel kabul gören ahlak kurallarına ve yürürlükteki mevzuat düzenlemelerine uymayı kabul eder. İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da suç işlenmesi ve/veya hukuka aykırı fiillerde bulunulması halinde sorumluluk tamamen Üye’ye aittir. Üye’nin işlemlerinden doğan hukuki sorunlardan veya taleplerden Carvak ve/veya Carvak Grup Şirketleri, yöneticileri veya çalışanları sorumlu değildir. Üye, İnternet Sitesi’ni ve Mobil Uygulama’yı siyasi ve/veya felsefi propaganda amaçlı görüş ve bildiri yayınlamak için kullanmayacağını, İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da haksız rekabete yol açan ve Carvak da dahil olmak üzere her türlü ilgilinin kişisel ve/veya ticari itibarını zedeleyecek tarzda davranış veya yorumda bulunmayacağını ve İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinlikte ve telkinlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Üye, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden gerçekleştirdiği herhangi bir işlemin İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’da teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya ileteceği tüm bilgi, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, spam ve benzeri diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodları veya materyalleri içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu materyallerin Carvak, Üye veya üçüncü kişiler nezdinde sebep olabileceği her türlü zarardan münhasıran Üye sorumludur.
 8. Carvak, Üye’nin işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklere aykırı davrandığının ve/veya ilgili mevzuat düzenlemeleri kapsamında suç tanımına girebilecek paylaşımlarda bulunduğunun tespiti halinde ilgili Üye’yi, eyleminin tüm yasal sorumluluğu kendisine ait olmak üzere tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın üyelikten derhal çıkartma hakkını haizdir.
 9. Üye, İnternet Sitesi’ni ve Mobil Uygulama’yı herhangi bir ürünün ve/veya hizmetin satışına veya tanıtımına yönelik etkinlik de dahil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir ticari amaç ve faaliyet için kullanmayacağını, Hizmetler üzerinden diğer üyelerden doğrudan ve/veya dolaylı olarak ticari kazanç sağlayıcı faaliyetlerde bulunmayacağını ve diğer üyelerden ticari veya başka amaçlı olarak e-posta ve telefon numarası da dahil olmak üzere, herhangi kişisel bilgi toplamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

    3. Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarından Doğan Yükümlülükler 

 1. Üye, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama aracılığıyla sunulan İçerik ve İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ile ilişkili her türlü fikri ve sınai hak ile bu hakları kullanma yetkisinin Carvak’a veya Carvak’ın kullanım hakkı veya yetkisi elde ettiği şirketlere ait olduğunu, bunlar ile bağlantılı tüm fikri ve sınai hakların, ulusal ve uluslararası fikri ve sınai haklara yönelik düzenlemeler ile korunmakta olduğunu ve İnternet Sitesi’ni ve Mobil Uygulama’yı kullanırken yukarıda belirtilen tüm düzenlemelere ve ayrıca Üye bilgisine sunulan İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama Kullanım Koşulları’na herhangi bir istisna olmaksızın uygun davranmayı kabul beyan ve taahhüt eder.
 2. Üye, bu yönde Carvak tarafından açıkça yazılı ön izin verilmedikçe, İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yer alan İçerik’i, hiçbir sıfatla çoğaltmamak, bunların suretini çıkarmamak, bunları kopyalamamak, satmamak, takas etmemek, bunların yeniden satışını yapmamak, ticari veya kamusal amaçlarla değiştirmemek, indirmemek, dağıtmamak, iletmemek, sergilememek, yayınlamamak, lisanslamamak, türev çalışmalar oluşturmamak, tersine mühendislik işlemlerinden geçirmemek veya bunlarla sınırlı olmamak üzere başka bir şekilde kullanmamakla yükümlüdür. Üye, işbu yükümlülüklere aykırı davranması ve üçüncü kişilerin ve/veya Carvak’ın fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde, Carvak’ın ve/veya ilgili üçüncü kişilerin tüm doğrudan ve/veya dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle bizzat yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

     4. Ödeme ve Teslimata İlişkin Yükümlülükler

Üye, Hizmetler’e ilişkin finansal işlemleri ve ödemeleri İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da kendisine sunulanlar içinden seçtiği yöntem ile gerçekleştirebilir. Bu finansal işlemlerde ve ödemelerde, hesabın sahibi veya kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama hiçbir şekilde kredi kartı veya hesap bilgisi gibi ilgili mevzuat düzenlemeleri uyarınca yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecek verileri toplamaz. Bu bilgilerin işlenmesinden münhasıran yetkili kurum ve kuruluşlar sorumludur. 

 

7. Carvak’ın Yükümlülükleri ve Yetkileri

      1. İnternet Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın Kullanımına İlişkin Hak ve Yükümlülükleri 

 1. Carvak, her zaman İnternet Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. İşbu Sözleşme kapsamında Üye’ye sunulan Hizmetler’in kapsamı, Carvak tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu olmadan genişletilebilir veya daraltılabilir. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’da Üye’ye sunulan Hizmetler’e işbu Sözleşme dışında üçüncü bir kişi veya kurumun taraf olması halinde, bu kişi veya kurumun kendi kapsam ve koşullarını belirleme hakkı saklıdır. İnternet Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın geçici bir süre askıya alınmasından veya tamamen durdurulmasından, içeriğinin genişletilmesinden veya daraltılmasından dolayı Carvak’ın Üye’ye veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu yoktur. 
 2. Carvak, Hizmetler'i “olduğu gibi”, “tüm hataları ile birlikte” ve “kullanıma sunulduğu haliyle” vermektedir. Carvak, Hizmetler ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat veya sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü vermemektedir. Bu bağlamda, Carvak herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir. Bu kapsamda Carvak;
 • Üyenin İnternet Sitesi’ni, Mobil Uygulama’yı ve Hizmetleri kullanması, kullanmaması veya yanlış kullanmasından,
 • Yazılım, donanım ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan,
 • İnternet bağlantısı, iletişim ağı (network) hatalarından,
 • İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinde gerçekleştirilecek güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan,
 • voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşması ve benzeri faktörlerden, işletim sistemi uyumsuzluklarından ve
 • yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın İnternet Sitesi’ni ve/veya Mobil Uygulama’yı kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından

kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

 1. Carvak, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ücretsiz kullanılan Hizmetler’i dilediği zaman tamamen veya kısmen ücretli hale getirme hakkına sahiptir. Üye bu durumda, söz konusu Hizmetler’in ücretini ödeyerek Hizmetler’den faydalanmaya devam edebilir veya İnternet Sitesi’ni ve Mobil Uygulama’yı kullanmayı durdurabilir. Üye’nin Hizmetler’den ücret ile yararlanmayı kabul etmemesi halinde Carvak herhangi bir bildirime gerek olmaksızın söz konusu Hizmetler’i sağlamayı sonlandıracaktır.
 2. Carvak, Sözleşme’nin yürürlük tarihi itibariyle Üye’ye sağladığı Hizmetler’in yanı sıra ek hizmetler sunabilir. Mevcut Hizmetler ve söz konusu ek hizmetler ücretli olabilir. Bu durumda, Carvak kendi takdirinde olmak üzere gerekli gördüğü durumlarda, ek hizmetleri de kapsayacak şekilde, işbu Sözleşme’yi değiştirebilir, ek sözleşme oluşturabilir veya Üye ile tamamen yeni bir sözleşme akdedebilir.
 3. Carvak, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden indirilmeye, paylaşılmaya uygun her türlü İiçeriğin, Hizmetler’in, virüs ve benzeri her türlü kötü ve zararlı yazılımlardan, her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden tamamen arındırılması için çaba sarf etmektedir fakat bu materyallerin İnternet Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da olabileceğini ve bu hususlara dair Üye’ye karşı herhangi bir taahhüdünün bulunmadığını işbu Sözleşme ile açık bir biçimde bildirir. 
 4. Carvak, İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da mevcut olan tüm içeriğin doğruluğu, şartları, durumu, amacı, kalitesi, güncelliği ve pazarlama koşulları gibi hususları düzenli olarak kontrol edeceğini ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla gereken teknik altyapıyı temin edeceğini, stok ve lojistik imkanlarına göre en uygun teslimatı gerçekleştirmek için azami çabayı harcayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder ancak tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğuna dair Üyeler’e herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. 
 5. Carvak tarafından gerekli özenin gösterilmesine rağmen Carvak’ın elinde olmayan sebeplerden dolayı ortaya çıkan fiyat değişikliği ve benzeri durumlardan, Carvak’ın herhangi bir hukuki, idari veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

    2. Satış ve Teslimata İlişkin Yükümlülükler

 

İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden satışa sunulan araçların ve/veya Hizmetler’in fiyatları, özellikleri, içeriği, teslim şekilleri, teslim şartları ve benzeri hususları belirlemeye sadece Carvak yetkilidir. İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da belirtilen araç stok durumu, araç fiyatları ve özellikleri ile Carvak’a ait olan ve araç satışının yapıldığı fiziki şubelerde bulunan araçların stok durumu, fiyatları ve diğer özellikleri farklılık gösterebilir. Aynı şekilde İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden sağlanan Hizmetler’in içeriği, şartları ve kapsamı, üçüncü bir kişi veya kurumun taraf olması halinde farklılık gösterebilir. Carvak bu hususlar hakkında herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Buna ek olarak, Carvak İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden araç rezervasyon hizmeti alan Üye’ye araç satışına ilişkin herhangi bir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden yapılan rezervasyonların tamamı, ilgili araçların Carvak’ın fiziki stokları ile sınırlıdır.

 

     3. Kullanım Esaslarında Değişiklik Yapma

 

Üye, Carvak tarafından Sözleşme’de bir değişiklik yapıldığı takdirde yapılan bu değişikliğin İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yayımlanacağını, yapılan değişikliklerin İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacağını bildiğini ve yayım tarihinden itibaren bu kurallara uygun bir biçimde İnternet Sitesi’ni ve Mobil Uygulama’yı kullanmak ve yükümlülüklerini ifa etmekle sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8. Kişisel Verilerin Korunması 

Üye’ye ve temsile yetkili kişisine ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere kişisel verilerin korunmasına yönelik tüm mevzuat düzenlemelerine uygun şekilde işlenecektir. Üye’ye ve temsile yetkili kişisine ait kişisel verilerin işlenmesi hakkında detaylı bilgiye üyelik kaydı oluşturulması esnasında ve takiben güncellenmesi halinde İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ile sair iletişim kanalları vasıtasıyla Üye’ye sunulan ilgili Aydınlatma Metinleri’nden ulaşılabilir. Üye’ye ve temsile yetkili kişisine ait kişisel verilerin açık rıza hukuki şartına dayanılarak işlenebileceği haller bakımından söz konusu kişisel verilerin işlenmesine yönelik bu yönde bir rızanın bulunmaması halinde, ilgili işleme faaliyetleri gerçekleştirilmeyecektir.

 

Üye ve temsile yetkili kişisi İnternet Sitesi’ni ve Mobil Uygulama’yı kullandığı esnada özel nitelikli kişisel verilerini paylaşmayacağını, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak Carvak’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9. Sorumluluk Esasları

 1. Carvak, Üyeler arasındaki iletişimi yönlendirmekle ya da bu iletişime müdahale etmekle yükümlü değildir. Sözleşme kapsamında değerlendirilmeyen ve/veya ilgili mevzuatın alanına girmeyen konularda ve Hizmetler’in özü gereği Carvak’ın Üye’ye müdahale etme ve/veya Üye’yi sınırlama niyeti ile yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur. Üye, Carvak tarafından sunulan Hizmetler’in kullanımı sırasında üçüncü kişilere zarar verdiği takdirde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu ve Carvak’ın hiçbir koşulda ve surette sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeler, Hizmetler’den faydalanmaktan münferit olarak sorumlu olduklarını ve Carvak’ın, Üyeler ya da üçüncü kişiler karşısında hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder. Üyeler, işbu Sözleşme’yi ihlal etmelerinden yahut İnternet Sitesi’ni ve Mobil Uygulama’yı kullanmalarından doğabilecek, Carvak’ın ve/veya üçüncü kişilerin tüm kayıplarından, zararlarından ve/veya hasarlardan münferiden sorumludur.
 2. Üye, İnternet Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın kullanımı esnasında işbu Sözleşme’yi ihlal eder, bir haksız fiile ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı bir zarara sebebiyet verir ise, bu hususlara ilişkin tüm sorumluluk ve zararı tazmin yükümlülüğü bizzat Üye’ye aittir. Anılan sebeplerden kaynaklı veya bu sebeplerle ilişkili İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya erişimin kesilmesi, sekteye uğraması yahut engellenmesi durumlarında Carvak’ın Üye’ye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 3. İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da üçüncü kişiler tarafından yayınlanan İçerikler’den dolayı Carvak’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden üçüncü kişiler vasıtasıyla yayınlanan İçerikler’in hukuka uygun olmasından bu İçerikler’i hazırlayan ve yayınlayan üçüncü kişiler sorumludur. Bu doğrultuda Carvak’ın, her ne ad altında olursa olsun herhangi bir şekilde üçüncü kişiler tarafından sağlanan İçerikler’in hukuka uygunluğu ve doğruluğu başta olmak üzere herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.
 4. İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yer alan herhangi bir İçerik’in ve Hizmet’in herhangi bir şekilde tahrif edilmesi halinde bu fiili gerçekleştiren kişilere karşı Carvak’ın herhangi bir ihtara gerek olmaksızın her türlü cezai ve hukuki yola başvurma hakkı saklıdır.
 5. Üye’nin İnternet Sitesi’nin ve Mobil Uygulama’nın çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanması, yetkisiz olarak bağlanması veya diğer Üyeler’in yazılımlarına ve verilerine izinsiz ulaşması durumunda Carvak ilgili Üye’nin üyeliğini geçici olarak askıya alabilir veya tamamen iptal edebilir. Bu durumda Carvak’ın Üye’ye yönelik olarak her türlü talep ve başvuru hakkı saklıdır. 

 

10. Sözleşme’nin Devri

Üye, Carvak’ın yazılı izni olmadan işbu Sözleşme’nin herhangi bir kısmını veya tamamını üçüncü bir kişiye devredemez. Aksine bir devir halinde ise Üye, bu hükme aykırılıktan dolayı sorumluluğunun doğacağını ve Carvak’ın tek taraflı işbu Sözleşme’yi fesih hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11. Fesih

Carvak, herhangi bir sebep göstermeksizin ve tek taraflı olarak her zaman, herhangi bir ihbara ve tazminat ödeme yükümlülüğüne gerek olmaksızın işbu Sözleşme’yi derhal feshedebilir.

 

12. Mücbir Sebep

Carvak, doğal afet, yangın, sel, kaza, isyan, savaş, devlet müdahalesi, darbe, darbe teşebbüsü, ambargo, grev, işçilik ayaklanmaları, salgın hastalıklar ve benzeri mücbir sebeplerle yahut Carvak’ın kontrolü dışında gerçekleşen veya işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyen ve/veya geciktiren sair hallerde herhangi bir yükümlüğü zamanında veya hiç yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulamaz. 

 

13. Gizlilik

Üye, Sözleşme’nin müzakere edilmesi ve ifa edilmesi sonucu elde etmiş olabileceği hiçbir bilgiyi Carvak’ın yazılı iznini almadan üçüncü kişilere açıklamamayı ve kullanmamayı taahhüt eder. 

Carvak, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla İnternet Sitesi’ni ve Mobil Uygulama’yı ziyaret eden ziyaretçinin, ‘Üye’ olmasa da ilgili platformdaki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir çerez (cookie) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Sonrasında bu ziyaretçiye İnternet Sitesi’nde veya Mobil Uygulama’da veya diğer sitelerde, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.

Google AFS reklamlarının Carvak’a yönlendirilmesi esnasında Google ziyaretçilerin tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
İşbu gizlilik yükümlülüğü, Sözleşme’nin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden sonra da hüküm ifade etmeye devam edecektir.

14. Ayrılabilirlik

İşbu Sözleşme’de bulunan herhangi bir hükmün herhangi bir nedenle geçersiz kılınması durumunda Sözleşme’nin geri kalan kısmı bu geçersizlikten etkilenmeyecek olup, diğer hükümler yürürlükte kalacaktır. Carvak, geçersiz kalan kısım yerine iradesini yansıtacak şekilde yeni bir hüküm ekleme hakkına sahiptir. 

 1. Bildirim
  1. Üye, Carvak ile aşağıdaki iletişim kanallarından her zaman irtibata geçebilir. İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yer alan ilgili bölümden Carvak’a doğrudan e-posta gönderebilir.

Telefon Numarası

:

0216 706 51 50

E-posta adresi

:

[email protected]

Carvak, Üye ile Üye’nin kaydolurken bildirmiş olduğu e-posta adresi ve/veya telefon numarası vasıtasıyla ilgili mevzuatın izin verdiği çerçevede iletişim kurabilecektir. Üye, kendisine ait e-posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. Söz konusu iletişim bilgileri vasıtasıyla yapılan bildirim ve duyurular, Üye İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya giriş yapmasa dahi, ileti tarihinde yapılmış olarak kabul edilecektir.

 

16. Delil 

Üye, Carvak’ın ticari defterlerinin ve İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya ilişkin tuttuğu kayıtlar ile sair kayıtların, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi kapsamında tek başına kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder.

17. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme, Türk Cumhuriyeti mevzuat düzenlemelerine tabi olup, bu düzenlemeler doğrultusunda yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya Sözleşme ile ilgili olan bütün ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

18. Yürürlük

İşbu Sözleşme, Carvak tarafından üyelik için belirlenen bilgilerin Üye tarafından tam ve hatasız şekilde Carvak ile paylaşılmasını ve Carvak tarafından belirlenen ve İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da yer alan ilgili metinlerin Üye tarafından okunmasını ve kabul edilmesini takiben Carvak’un ilgili üyeliği onaylaması ile yürürlüğe girer ve Üye’nin üyeliği iptal edilinceye kadar tüm hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam eder.

 


 

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Carvak” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde ve mobil uygulamamızda kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemiz ve uygulamamızda kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

1. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

Çerez Türü

Açıklamalar

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, Site’yi kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcısı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar. İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. 

Kalıcı Çerezler

Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Kalıcı çerez internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci Taraf Çerezleri

Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu,  internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi tarafından yerleştirilmektedir.

Üçüncü Taraf Çerezleri

Üçüncü taraf çerezler kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. 

Zorunlu Çerezler

Bu çerezler internet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler birinci taraf çerezler olup oturum süresince (gizlilik tercihlerinize dair çerezler hariç olmak üzere, zira bu çerezler oturum süresinden daha uzun ömürlüdür.) kişisel veri işlemekte, oturum sonlandığında otomatikman silinmektedirler. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. 

Reklam / Pazarlama Çerezleri

Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımızın yerleştirdikleri çerezler olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek üzere kullanılmaktadır.

İşlevsel Çerezler

Bu tür çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirme amaçlarıyla (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) kullanılmaktadır.

 

2. İşlenen Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Aktarıldığı Yerler, Aktarım Amacı, Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi

Zorunlu çerezler, talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma, form doldurma ve gizlilik tercihlerinin hatırlanması, internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi) yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

 

Reklam ve Pazarlama çerezleri, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

 

İşlevsel çerezler, internet sayfamızı daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak) amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir. İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Çerez Adı

Açıklama - Amaç

Çerez Tipi

Saklama Süresi

[●]

İnternet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (log-in olma) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif olarak yerleştirilmektedirler.

Birinci Taraf Çerez

Oturum süresince saklanırlar.

[●]

İnternet sayfasının çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (form doldurma) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif olarak yerleştirilmektedirler.

Birinci Taraf Çerez

Oturum süresince saklanırlar.

[●]

İnternet sitemizin çalışması amacıyla gerekli olan çerezler olup talep etmiş olduğunuz bir bilgi toplumu hizmetinin (gizlilik tercihlerinin hatırlanması) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Sayfaya girildiğinde aktif olarak yerleştirilmektedirler.

Birinci Taraf Çerez

[●] gün saklanmaktadır.

       

[●]

Bu çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Yalnızca anonim istatistikler üretilmekte kişilerin internet gezinmelerini farklı internet siteleri veya uygulamalar arasında çapraz takibi amacıyla kullanılmamaktadır.

Birinci Taraf Çerez

[●] gün saklanmaktadır

[●]

Bu çerezler internet sitemiz aracılığıyla yerleştirilmiş reklam ortaklarımızın çerezleri olup üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre profilinizin çıkarılması ve size ilgili reklamlar gösterme amacıyla kullanılmaktadır.

[●] Taraf Çerez ([●]

şirketi)

 

[●]

Bu çerezler, internet sitemizi daha işlevsel kılmak ve kişiselleştirmek (gizlilik tercihleriniz hariç olmak  üzere diğer tercihlerinizin siteye tekrar girdiğinizde hatırlanmasını sağlamak üzere) amaçlarıyla kullanılmaktadır.

[●] Taraf çerez

[●] gün süreyle saklanmaktadır.

[●]

[●]

[●]

[●]

 

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler vasıtasıyla teknik ve otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

Çerezler vasıtası ile elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin yukarıda yer alan işlenme amaçları doğrultusunda, çerezlerin çalışması için birlikte çalıştığımız iş ortaklarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumlarına çerezlerin kullanılabilmesi ve resmi kurum taleplerinin karşılanabilmesi için aktarılabilecektir.

 

3. Çerez Kullanımının Engellenmesi 

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Tarayıcı üreticileri, kendi ürünleri özelinde çerezlerin yönetimi hususunda ilgili yardım sayfaları sunmakta olup daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. 

 

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Safari

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

 

4. Çerezlerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Çerezlerinize ilişkin talepleriniz ve haklarınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesinden kaynaklanmakta olup bu madde kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca şirketimize iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’ne göre aşağıda yer adresimize posta yoluyla veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz varsa e-posta üzerinden aşağıda yer alan e-posta adresimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu Carvak

Unvan: Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Esentepe Mah. Harman 1 Sk. No:1 İç Kapı No:1 Şişli / İstanbul

E-posta Adresi: [email protected]

Şirketimiz tarafından düzenlenen işbu Çerez Aydınlatma Metni kişisel bilgi uygulamalarımızın gösterilmesi amacıyla, periyodik olarak güncellenebilir. Çerez Aydınlatma Metni’mizde önemli herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, başta internet sitemiz aracılığıyla olmak üzere bilgilendirme yapılacaktır. 


İHALE ile ARAÇ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR

 

İşbu İhale ile Araç Satın Alım Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta merkezi adresi Esentepe Mah. Harman 1 Sk. No:1 İç Kapı No:1 Şişli / İstanbul adresinde mukim ARABA SEPETİ OTOMOTİV BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Carvak”) ile diğer tarafta  https://carvakbiz.com/ internet sitesine (“Site”) veya ‘CarvakBiz’ mobil uygulamasına (“Mobil Uygulama”) (Site ve/veya Mobil Uygulama “Platform” olarak anılacaktır) üye olmak suretiyle Carvak’ın Platform üzerinden sunduğu çevrim içi İhale yoluyla ikinci el araç satın almak isteyen üye (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır.) arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

 

İşbu Sözleşme’nin devamında Carvak ve Alıcı ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

 1. TANIMLAR

 

 • “Carvak Grup Şirketleri”: Carvak’ın da içinde bulunduğu Kavak Holdings Limited’in bağlı şirketleri ve iştirakleri ifade eder.
 • “İhale”: Carvak tarafından Platform’un ‘İhaleler’ sayfası üzerinden satışa sunulan ikinci el araçlara çevrimiçi teklif verilerek yapılan ihaleyi tanımlar. Minimum Satış Fiyatı’nın üzerindeki en yüksek teklifi veren Alıcı aracı satın alma hakkı kazanır. 
 • “Minimum Satış Fiyatı”: İhaleye çıkarılan ikinci el araç için münferiden Carvak tarafından önceden belirlenen satış bedelidir.
 • “Son Verilen Teklif”: Potansiyel Alıcılar tarafından İhale süresinde araca verilen son verilen en yüksek teklif tutarıdır.
 • “Üye”: Site’deki ve/veva Mobil Uygulama’daki ilgili alanlara girmek ve kayıt esnasında “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum ve tüm şartlarıyla kabul ediyorum” ifadesinin ve/veya benzeri Üye olmaya yönelik iradeyi ortaya koyan sair ifadenin yanındaki kutuyu veya bölümü işaretlemek veya Carvak’ın belirleyeceği herhangi bir onaylama metodu ile onay vermek suretiyle, Üyelik Sözleşme’sini ve diğer gerekli metinleri onaylayıp İnternet Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya üye olarak kaydolan ticari faaliyet gösteren kişiyi ifade eder.

 

 1. KONU

 

 1. İşbu Sözleşmenin konusu; mülkiyeti Carvak’a ait araçların Platform üzerinden çevrimiçi olarak Carvak tarafından İhale yolu ile Alıcılara satışa sunulması, İhale teklif verme prosedürü ve İhale yoluyla satışa dair usul ve esaslar ile Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.  İşbu Sözleşme, Platform’da yapılacak olan ve Alıcı’nın katıldığı/katılacağı tüm ihaleler açısından hüküm ifade eder.
 2. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki bir çerçeve sözleşme niteliğindedir.  Alıcı; her bir İhalenin kendine özgü ek gereklilikleri olabileceğini, bu gerekliliklere riayet etmesi ve yasal şartları yerine getirmesi halinde mülkiyetin kendisine geçeceğini, bu gerekliliklerin yerine getirilmesinin tamamen kendi inhisarında olduğunu bildiğini kabul ve taahhüt eder.

 

 1. TARAFLAR’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

 1. Üye, Alıcı olmakla, işbu Sözleşme hükümlerini ve/veya İhale şartlarına ilişkin Carvak tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. 
 2. Alıcı olabilmek için tam ehliyetli olmak, tüzel kişiler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve gerekmektedir. 
 3. Yalnızca Site’ye Üye olunması ile İhalelere katılmaya hak kazanılmamaktadır. İhaleye katılım; Üye’nin bir kullanıcı hesabı açması ve işbu Sözleşme kapsamında İhale şartlarının tamamını okuyup anladıktan sonra şartları kabul etmesi ile gerçekleşir. 
 4. Alıcı, kazandığı İhale sonucunda satın aldığı aracı teslim alacak yetkili kişiyi beyan ederken, yetkili kişinin Ad-Soyad, TCKN ve cep telefonu bilgilerini eksiksiz bir şekilde Carvak’ın 14. maddede yer alan e-posta adresine iletmelidir.
 5. Carvak, dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin ve/veya bildirimsiz olarak İhale şartlarını veişleyişini değiştirebilir, güncelleyebilir ya da kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir. Alıcı, bu değişiklikleri kabul ettiğini, bu değişikliklere uygun davranacağını şimdiden kabul ve beyan eder.
 6. İşbu Sözleşme Carvak’ın İhale yoluyla satışa sunacağı araç adedi, araç özellikleri, lokasyonu, hizmet ve sair hususlarda hiçbir taahhüt içermez.  Alıcı, bu ve sair nedenlerle Carvak’tan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.
 7. Alıcı, Site’de İhale hizmetinden faydalanırken yasaya ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve İhale’nin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, diğer üyelerin İhale kullanımını kısıtlamayacağını, engel olmayacağını,  diğer üyelerin yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını veya veya bunlara teşebbüs etmeyeceğini, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Alıcı’nın sayılan ve sair eylemleri gerçekleştirmesi sonucunda işbu Sözleşme Carvak tarafından derhal ve bildirimsiz olarak feshedilebilecek olup zararın tazmini yanında işbu Sözleşme’de düzenlenen cezai şart hükümleri Alıcı nezdinde uygulanır.
 8. Alıcı, diğer alıcılarla birlikte anlaşmalı olarak teklif vermeyeceğini, diğer alıcılarla birlikte danışıklı olarak ihaleye katılmayacağını, Platform’daki teklifleri veya ihaleleri takip eden ya da teklif veren özel program ve yazılımları kullanmayacağını, bu yönde hileli davranışlarda bulunmayacağını, Platform’un güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde Sözleşme’de yer alan cezai şartla birlikte oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve Carvak ve üçüncü kişilerin uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.
 9. Alıcı, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.
 10. Alıcı, Carvak’tan satın aldığı araçları kendi adına tescil edilmeden kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez, devredilmesini talep edemez. Araç yalnızca ilgili Alıcı adına tescil edilecektir. Alıcının işbu hükme aykırı davranması halinde üçüncü kişilerin hukuka uygun hak ve taleplerinden münferiden Alıcı sorumludur.
 11. Alıcı, Platform’da İhale içeriğini, kopyalayamaz, aktaramaz, kullanamaz veya çoğaltamaz. Bu hüküm ayrıca "robot/gezgin"(robot/crawler) arama motoru kopyaları, "ekran kazıyıcı" (screen scraping) ve diğer otomatik cihazlar için de geçerlidir.
 12. Alıcı, yetkilendirdiği kişilerin yaptığı tüm işlemlerden Carvak’a karşı münhasıran sorumludur. Alıcı, Site’de gerçekleştirilen çevrimiçi ihaleyi kazanması halinde; işbu Sözleşme’nin sair maddeleri kapsamında ve bunlara uygun olarak araç satış bedelini, (varsa) Hizmet Bedelini, noter ve devir hizmet bedelini ve satış ve devir için karşılanması lazım gelen sair masrafları ödeyecektir.

 

 1. CEZAİ ŞART

 

 1. Alıcı, İhaleye katılım sonucunda, İhaleyi kazanması neticesinde kendisine ayrılan aracın satın alma ve devir işlemlerini yürütmek üzere kanunen yerine getirmesi gereken işlemleri yerine getirmekten vazgeçmesi veya sözleşmede belirtilen süre içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi, veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle satın alacağı ürünün bedelini Sözleşmede belirtilen süreler içinde ödememesi veya eksik ödemesi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sair nedenlerle Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerine uymaması hallerinde, Carvak’ın uğradığı tüm zararlar ve masrafları talep ve dava hakkı saklı kalmak üzere, araç bedelinin %2’si tutarında  ceza bedelini ilk talepte Carvak’a ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 2. İşbu hükümdeki cezai şart Alıcı’ye karşı Carvak’ın sözleşmeden kaynaklanan tüm haklarına ek olarak uygulanabileceği gibi münferiden de uygulanabilir. Carvak, Sözleşme süresi içerisinde madde içeriğinde, cezai şart bedeline ilişkin tek taraflı tasarrufu ile değişiklik yapabilir. İşbu değişiklik internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren Alıcı’ya başkaca bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın kendiliğinden yürürlüğe girecektir.
 3. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında belirlenen cezai şart miktarları ve ilgili hususların herhangi bir baskı ve tesir altında kalmaksızın Taraflar arasındaki ticari ilişki göz önünde alınarak belirlenmiş olduğunu kabul eder ve herhangi bir cezai şart tutarının fahiş olduğunu iddia ederek terkini veya tenkisini talep etmeyeceklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler. Cezai şart talebi veya ödenmesi işbu Sözleşme’nin ifasına engel olmayacak olup, ifanın kabulü de cezai şart talep edilmesine engel olmayacaktır. Buna ek olarak, işbu cezai şartlardan sorumluluk kusurdan bağımsızdır. Cezai şart Sözleşme’ye aykırılık ve temerrüt hükümlerinin uygulanmasına engel olmayacaktır. Carvak’ın zarar ve ziyanının giderilmesini talep hakkı saklıdır. İşbu Sözleşme’deki cezai şartın ödenmesine ilişkin taahhütler Taraflar’ın Sözleşme’den bağımsız taahhüdü olarak verilmekte olup bu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde bile yürürlüklerini devam ettireceklerdir.

 

 1. İHALE VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 1. Alıcılar başka bir Alıcı hesabı üzerinden teklifler vererek veya üçüncü kişinin açık müdahalesi ile bir İhalenin gidişini yönlendiremezler. Alıcı, bu ve benzeri hileli davranışlar ile Carvak’ın zararına sebebiyet vermesi halinde, bu durumdan hem cezai şart hem de zarar kapsamında sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
 2. İhalenin başlangıcı, süreci ve bitişi Carvak tarafından kontrol edilir. Carvak planlanmış İhaleleri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın iptal edebilir veya şartlarını dilediği yönde değiştirebilir. 
 3. Carvak herhangi bir neden öne sürmeksizin ve tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak noter nezdinde satış gerçekleşene kadar her zaman İhaleyi iptal etme ve/veya satıştan vazgeçme hakkına sahiptir, böyle bir durumda Alıcı her ne nam altında olursa olsun Carvak’tan bir talepte bulunmayacaktır.
 4. Araçlar, Platform içerisinde eş zamanlı veya farklı zamanlarda İhaleye sunulacak olup İhale başlamadan Alıcı tarafından teklif verilemez. Alıcı, aktif ihaleleri; 
 1. Anasayfa içinde  ‘Aktif İhaleler’  başlığı altında ve
 2. Anasayfada sol menüden "İhaleler" butonuna tıkladığında açılacak olan sayfada görüntüleyebilecektir.
 1. Alıcı’ların internet bağlantı ve bağlantı hızları, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve mobil uygulamada oluşabilecek sair aksaklıklardan Carvak sorumlu olmayıp, Alıcı hiçbir itiraz ve talepte bulunamaz.
 2. Araç/lar, Platformda İhale için yayınlandığı andan itibaren Carvak tarafından belirlenen İhale ilanı süresince Alıcı’lar tarafından görülebilir.
 3. Alıcı tarafından ihaleye teklif verilmesi herhangi bir ücrete tabi değildir. Ayrıca ihale teklifi için herhangi bir provizyon ön ödeme talebi bulunmamaktadır. Bununla birlikte düzenlenen İhale özelinde Carvak İhaleyi kazanan Alıcı’dan, İhale öncesinde İhale sayfasında belirtilen hizmet bedelini (“Hizmet Bedeli”) talep edebilir. 
 4. Alıcı teklif verdikten sonra verdiği teklifi geri alamaz.
 5. Teklif veren Alıcı teklif süresi içinde ekranda yer alan farklı tutarlardaki artırım butonlarını kullanarak teklif yapmalıdır. Tüm teklifler net tutar olmak zorundadır. İki teklif veren aynı fiyatı teklif ederse, zamanlama açısından ilk girilen teklif sisteme işlenir.
 6. Alıcı, Platform içerisinde yer alan ‘Otomatik Teklif Ver’ sistemini kullanarak İhale konusu araç için teklif etmek istediği maksimum tutarı belirleyebilir. Alıcı Otomatik Teklif Ver sistemi ile Platform’a iletmiş olduğu bedel ile bağlıdır. Otomatik Teklif Ver sistemi Alıcı’ların faydasına olacak şekilde işlemekte olup Alıcı’nın iletmiş olduğu en yüksek bedele kadar teklifleri kademeli olarak arttırmaktadır. Bu sebeple Alıcı, Otomatik Teklif Ver sistemini kullanarak ilettiği maksimum bedel ve/veya altında kalan tüm teklifler bakımından sorumlu olacaktır, Alıcı bu durumu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’de Otomatik Teklif Ver sistemi, manuel teklif ile aynı sonuçları doğurmaktadır. 
 7. Alıcı, daha önce başka bir Alıcı tarafından ‘Otomatik Teklif Ver’ sistemine girilen maksimum tutarı ile aynı tutarı belirleyemeyecektir.
 8. Otomatik Teklif Ver sistemi, Alıcı’ya seçimlik olarak sunulmuş bir imkan olup Alıcı bu imkanı kullanmama hakkına sahiptir. 
 9. İhalenin yayında kalma süresi Carvak’ın takdirinde olup her İhale özelinde değişiklik gösterebilir. Carvak tarafından belirlenen teklif süresi, İhale başlangıcından itibaren Alıcı’nin görebileceği bir konumda Platform’da gösterilir. Teklif süresinin son 20 (yirmi) saniyesinde, son en yüksek teklif sahibi Alıcı harici bir Alıcıdan daha da yüksek bir teklif gelirse, teklifin geldiği saniyede kalan teklif süresine 10 (on) saniye daha eklenir. Uzayan 10 saniyelik süre içerisinde, son teklif sahibi Alıcı harici bir Alıcıdan daha da yüksek teklif gelmesi halinde, teklifin geldiği saniyede kalan süre 10 saniyeye tamamlanacak kadar uzatılır.
 10. Alıcı, İhale sırasında İhale konusu araç için verilen son en yüksek teklifi ’Son Verilen Teklif’ olarak veya ‘Son teklifi siz verdiniz’ şeklinde görebilecektir. Son verilen en yüksek teklif, İhale konusu araç için verilen en yüksek tekliftir. 
 11. En yüksek teklif sahibi Alıcı, başka bir üyeden daha yüksek bir teklif sunulana kadar başka bir teklif sunamayacak olup, teklif veren Alıcı’nın teklifi daha yüksek bir teklif tarafından geçersiz kılınana kadar bağlayıcıdır. Son teklif verenin teklifinin üzerine çıkılmaması ve Carvak tarafından İhale konusu araç için belirlenen Minimum Satış Fiyatının karşılanamaması halinde araç satışı gerçekleştirilmeyecektir. 
 12. Araç İhale sayfasında sağ üst köşede süre İhale süresine ilişkin geri sayım tabelası bulunacaktır. İhalede tüm Alıcılardan gelen teklifler bu süre sonuna kadar toplanır.
 13. İhale süresinin sonunda araç, verilen son en yüksek teklif ile hedef fiyata ulaşılması ve Carvak tarafından ayrıca onaylanması kaydı ile verilen son en yüksek bedeli veren Alıcı’ya satılır. Belirtilen fiyatlar KDV dâhil peşin satış fiyatıdır.
 14. Alıcı’lar tarafından sunulan tüm teklifler kaydedilecek ve Carvak tarafından saklanacaktır. Carvak, tekliflerden kaynaklanan belirsizlikleri, Sözleşmenin tüm Taraflarını bağlayıcı bir şekilde çözümler ve bu durumda Carvak’ın verdiği kararın bağlayıcı olduğunu Alıcı kabul, beyan ve taahhüt eder. İhale sonuçlanmış olsa dahi, açık artırma sonucunun kesinleşmesi her koşulda Carvak’ın onaylaması şartına bağlıdır.
 15. İhalenin bitiminde İhaleyi kazanan Alıcı’ya bu husus Platform üzerinden “Kazandınız” şeklinde bir bildirim ile, elektronik posta ve SMS vasıtasıyla bildirilecektir. İhaleyi kazanamayan Alıcılara da eş zamanlı olarak İhalenin kazanılamadığına ilişkin Platform üzerinden bildirim gönderilecektir.
 16. Alıcı’nın Üyelik işlemi esnasında belirttiği e-posta hesabına bildirim gönderilmekle, bildirimin Alıcı’ya ulaştığı kabul edilir. Alıcı, işbu hususa itiraz edemez. İhaleyi kazandığı bildirilen Alıcı’ya Carvak, araç bilgilerini, aracın İhalede sonuçlandığı fiyatı, (varsa) Hizmet Bedeli tutarını, ödenmesi gereken toplam bedel ve ödemenin yapılacağı banka bilgilerini iletir. 
 17. İşbu Sözleşme’de esas ve şartları düzenlenen İhalenin kazanılması ve Carvak’ın bu hususta Alıcı’ya bilgi vermesi Carvak ile Alıcı arasında satış sözleşmesi kurulduğu anlamını taşımaz ve aracın mülkiyetinin Alıcı’ya geçmesini sağlamaz. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, noterler tarafından yapılır. Bu nedenle, konu aracın satış sözleşmesi ve/veya devri, tarafların veya vekillerin bir araya gelmesi suretiyle noter huzurunda yapılmaktadır. Araç satış ve devir işlemlerinin Alıcı adına ve hesabına vekaleten Carvak tarafından yapılması için Alıcı işbu Sözleşme’nin onaylanmasını takiben derhal EK-1’de yer alan taslak vekaletname ile, masrafları Alıcı’ya ait olmak üzere, Carvak’ı noter nezdinde yetkilendirecek ve noter tasdikli vekaletnamenin orijinal nüshasını ve PDF kopyasını Carvak ile paylaşacaktır.
 18. Carvak tarafından vekaleten ihale yoluyla satışa sunulan araçlar ile ilgili, araç sahibi müşterinin alım satım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya gerek çevrimiçi ihale aşamasında gerekse çevrimiçi ihale sonuçlandıktan sonra satıştan kaçınması/cayması ve/veya vekaletname vermemesi veya vekaletnameyi kısmen veya tamamen iptal etmesi, azletmesi vb. gibi hallerden Carvak sorumlu tutulamaz. Bu durumda Carvak çevrimiçi ihale gerçekleşmiş/onaylanmış olsa dahi ihaleyi tek taraflı olarak ve tazminat yükümlülüğü olmaksızın iptal etme hakkına sahiptir. Alıcı, bu sebeplerden dolayı Carvak’dan herhangi bir hak, alacak, tazminat ve/veya herhangi bir talepte bulunamayacağı gibi Alıcı aleyhine işbu Sözleşme’de düzenlenen cezai şart hükümleri uygulanır. 
 19. İhale sonucunda İhaleyi kazanan Alıcı, kendisine elektronik posta yoluyla gönderilen bildirime istinaden aracı, masrafları Alıcı tarafından karşılanacak şekilde ve aracın teslime hazır olduğuna ilişkin e-posta bildiriminin Alıcı’ya iletilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde Carvak’ın ileteceği teslimat noktasından teslim almak zorundadır. Belirlenen sürede teslim alınmayan araç için yapılan saklama ve otopark masrafları günlük olarak işletilecek olup, bu tutar Alıcı tarafından karşılanır. 
 20. Carvak şüpheli bir teklif/durum veya işbu Sözleşme’ye ve/veya yürürlükteki mevzuata aykırılık olduğuna kanaat getirdiği bir teklif tespit etmesi halinde, işlem yapmayı reddetme hakkını haizdir. Anılan durumlarda Carvak İhale sonuçlansa dahi sonuçlanan İhale’yi tazminat yükümlülüğü olmaksızın ve sebep bildirmeksizin iptal edebilir. 

 

 1. ALICI’NIN MUAYENE VE İNCELEME KÜLFETİ

 

 1. Araç Alıcı tarafından teslim alındığında, ilgili araca ilişkin her türlü zarar ve ziyan riski Alıcı’ya geçer.
 2. Araçların fotoğrafları, araç marka/model, km vb. detay bilgileri, tramer ve ekspertiz durumu Platform’da yer almakta olup, araç çalışır ve halihazır mevcut durumları ile ihaleye sunulduğundan Alıcı’nın araca ilişkin bu bilgiler ile araç ile ilgili resmi kayıtlar (tramer kaydı vb.) dahil her türlü incelemeyi yaparak ihaleye katıldığı kabul edilmektedir. 
 3. Çevrimiçi ihaleye konu araçlar ekspertiz raporuna uygun, olduğu gibi (as is), mevcut fiili ve hukuki durumları ile ihaleye çıkarılmıştır. Alıcı, aracın ekspertiz raporunda belirtilen hususlar ve tramer kayıtları da dahil olmak üzere geçmiş hasar durumu ile ilgili olarak Carvak’a karşı araçta eksiklik, ayıp vs. sebeplerden dolayı herhangi bir itiraz, şikayet, iptal, tazminat ve/veya herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 4. Araçta;
 1. ekspertiz raporunda yer alan hususlar dışında ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise, Alıcı 2 (iki) gün içinde durumu Carvak’a bildirmekle yükümlüdür.
 2. ekspertiz raporunda yer almayan arıza/sorunun bulunması durumunda Alıcı arıza/sorunu, aracın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 8 (sekiz) gün içerisinde, Carvak’a ulaşacak şekilde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 

Belirtilen süreler içerisinde Carvak’a ulaşacak şekilde yazılı olarak bildirilmeyen/ulaşmayan ayıplardan, arızalardan, kusurlardan ve sorunlardan Carvak sorumlu değildir. 

 1. Aracın İhale yoluyla satışa sunulduğu mevcut kilometre itibarıyla gelmiş veya gelecek periyodik servis bakımlarından ve satış tarihinden sonra doğacak MTV ödemelerinden münferiden Alıcı sorumlu olup, Carvak’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Alıcı, bu nedenle Carvak’tan herhangi bir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

 

 1. ÖDEME

 

 1. Alıcı için satış fiyatı aksi açıkça belirtilmedikçe ilgili ürünün satışına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli yasal vergi oranını içerir.
 2. Kazanan Alıcı’ya elektronik posta aracılığıyla İhale konusu araç bilgileri, aracın İhale sonucu satış fiyatı, Hizmet Bedeli’ni, ödenmesi gereken toplam bedel ve ödemenin yapılacağı Carvak’a ait banka bilgileri Biletilir. Alıcı bu bilgilere istinaden Carvak’a ait banka hesabına Carvak tarafından işbu Sözleşme’nin devam eden hükümlerinde belirlenen sürede satış bedelini gönderir.
 3. Alıcı satış bedelini, ilgili devir masrafları ve hizmet bedelleri ile birlikte İhale sonuçlandıktan sonra en geç 1 (bir) iş günü içerisinde ve ve her durumda aracın noter nezdinde satış işlemleri tamamlanmadan önce, banka transferi yoluyla nakden ve defaten Carvak’a ödemelidir. Ödemenin nasıl yapılacağı ile ilgili gerekli yönlendirmeler Alıcı’ya İhale sonucunun iletildiği e-postada yer almaktadır. 
 4. Carvak Alıcı’ya iletilen süre içinde ödemesi yapılmayan veya ödemesi eksik yapılan ürünleri başka bir yerde satışa koyabilir veya tekrar İhale ile satışa sunabilir. Bu durumda işbu maddeye aykırı davranan Alıcı için Cezai Şart hükümleri uygulanır. Bu şartlara uyulmaması halinde, cezai şartın yanında Carvak ek zarar talebinde bulunabilir. 
 5. Ödeme eksiksiz olarak gerçekleşene kadar ürünler Carvak’ın mülkiyetinde kalacaktır. 
 6. Carvak’tan kaynaklanmayan bir sebepten dolayı noterde nezinden satışın yapılamaması veya gecikmeli yapılması nedeniyle Alıcı’nın uğrayacağı zararlardan Carvak sorumlu değildir.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Alıcı, Carvak’ın yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Platform’un İhale sayfasında yer alan içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının Site'nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Carvak’ın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Carvak’tan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Alıcı Carvak’a ödemekle sorumlu olacaktır. 

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER

 

Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu, veri tabanı problemleri ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Carvak’ın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında; Carvak, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince Carvak’ın yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, Carvak’a gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için Carvak’tan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde Carvak, dilerse işbu Sözleşme'yi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.

 

 

 

 

 1. DEĞİŞİKLİK

 

Carvak, Sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından yapacağı değişiklikler ile hizmet kapsamında yapacağı değişiklikler nedeniyle ve ayrıca gördüğü lüzum üzerine Alıcı’ya bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu Sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Alıcı, bahse konu değişiklikleri Platform’da yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. 

 

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESİH

 

İşbu Sözleşme Platform’da onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Carvak’ın Alıcı’nın üyeliğini iptal etmesi ve/veya Platformda sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

 

Alıcı'nın işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda Carvak, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin, tazminat yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshedebilir ve Alıcı'nın verdiği teklifleri, kazandığı çevrimiçi İhaleyi kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Alıcı Carvak’tan hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Carvak doğmuş/doğacak her türlü zararını Alıcı’dan talep etmeye yetkilidir. 

 

 1. İADE ŞARTLARI:

Carvak müşteri memnuniyeti kapsamında ihtiyari olarak Müşteri’ye cayma/iade hakkı tanımakta sağlamaktadır. Cayma/iade hakkının kapsamı, nasıl kullanılacağı ve sonuçları EK-3’te yer alan İade Şartları metninde yer almaktadır. Müşteri EK-3’te yer alan hüküm ve şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

 1. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

Alıcı, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında Carvak ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak, Carvak’ın izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecek ve çalışanlarının ve yetkili temsilcilerinin de işbu gizlilik hükümlerine riayet etmesini sağlayacaktır. Aksi halde Alıcı Carvak’ın uğradığı zararlardan sorumludur. 

 

Ayrıca Carvak, Alıcı'nın kimlik, adres, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir. İşbu gizlilik hükmü Sözleşme süresi sona erdikten sonra dahi süresiz olarak geçerlidir. 

 

Carvak, Kişisel Verilerin Korunması ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi mevzuatına uygun hareket edecektir. 

 

Alıcı’nın işbu Sözleşme’ni ifası için yetkilendirdiği çalışanlarının veya üçüncü kişilerin kişisel verilerinin Carvak’a aktarılması durumlarında, ilgili kişilere Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında gerekli aydınlatmaların yapılması ve gerekli ise açık rızalarının alınmasından münhasıran Alıcı’nın sorumluluğundadur. Carvak tarafından talep edilmesi halinde veri sahiplerine yönelik yapılan aydınlatmalar ve alınan açık rızalar derhal Carvak’a iletilecektir.

  

Alıcı, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hâlihazırda Carvak uhdesinde bulunan ya da ileride vereceği iletişim adreslerine ticari elektronik iletiler gönderilmesine onay vermiştir. Temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ticari amaçla veri, ses ve görüntü içerikli ticari iletiler telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gönderilebilecektir.

 

 1. BİLDİRİMLER

 

Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Alıcı, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, çevrimiçi İhale sonuçlarının, onayın, işbu Sözleşmenin feshinin, vs. her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği elektronik posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, elektronik posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Carvak tarafından gönderildiği andan itibaren tebellüğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Alıcıya geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından Carvak sorumlu değildir. 

 

İşbu Sözleşmede e-posta ile Carvak’a bildirilmesi düzenlenen hususlar, Carvak’ın [email protected] e-posta adresine yönlendirilmelidir.

 

 1. YETKİ ve DELİL ANLAŞMASI

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

Alıcı, çıkabilecek ihtilaflarda, Carvak’ın her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

 

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER

 

 1. Alıcı, Platform’da sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu, veri tabanı problemleri ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmektedir. Bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda ve/veya Alıcı’nın işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerden herhangi birine aykırı davrandığının tespiti halinde ve/veya herhangi bir sebebe dayanmaksızın Carvak gerek çevrimiçi İhale başlamadan önce, gerek çevrimiçi İhale esnasında veya çevrimiçi İhale sonuçlanmış olsa dahi Alıcı’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin çevrimiçi İhaleyi durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye veya çevrimiçi İhale sonucunu onaylamamaya yetkilidir.

 

 1. Çevrimiçi İhale sonucunun Carvak tarafından onaylanmış olması, Carvak tarafından daha sonra tespit edilecek aykırılıklar bakımından, Alıcı’nın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Carvak bu nedenle uğradığı zararlarını ve Sözleşmede belirlenen cezai şartı Alıcı’dan talep etmeye yetkilidir.

 

 1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

 

 1. Carvak’ın Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.

 

 1. Alıcı, İhale sürecine ilişkin Platform’da yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Alıcı, Sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

 

Alıcı, işbu Sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde Carvak’a yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.

 

 1. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

 

Alıcı’nın, Platform üzerinden ilk kez İhaleye katılmak istediğinde “İhale ile Araç Satın Alım Sözlşmesi’ni okudum ve tüm şartlarıyla kabul ediyorum” ibaresine ve/veya benzeri Alıcı olmaya yönelik iradeyi içeren ibareye onay vermesi veya Carvak’ın önereceği herhangi bir onaylama metodu ile onaylaması suretiyle karşılıklı olarak ve burada belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde Alıcı’nın katılacağı tüm ihaleler için yürürlüğe girer ve Alıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve Sözleşme hükümlerini hür iradesiyle onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

EKLER:

Ek-1: Vekaletname

Ek-2: Araç Teslim Tutanağı

Ek-3: İade Şartları

EK-1

VEKALETNAME

 

Şirketimizi temsilen, İstanbul Ticaret Odası’na 65801-5 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Esentepe Mah. Harman 1 Sk. No: 1 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul adresinde bulunan, 0710449379 vergi numaralı (Zincirlikuyu VD), 0071044937900015 Mersis numaralı Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden dilediği bedel ve şartlarla her türlü motorlu ve motorsuz araçları kesin olarak veya mülkiyeti saklı tutulmak kaydı ile SATIN ALMAYA, satış sözleşmelerini imzalamaya, satış sözleşmesini feshetmeye, satış sözleşmesinden dönmeye, düzeltme beyannameleri tanzim ve imzaya, Sefer Görev Emri belgelerini imzaya ve tebellüğ etmeye, gerektiğinde Sefer Görev Emri belgesi veya örneğini ilgili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden talep etmeye ve teslim almaya, her türlü vergi, harç, masraf ve primlerini ödemeye, fazla yatırılanları geri almaya, beyannamelerini imzalamaya, makbuz ve belgelerini almaya, sahibi bulunacağım yukarıda detayları belirtili motorlu aracı ilgili tescil kuruluşunda kayıt ve tescil ettirmeye, araç tescil, geçici yol belgelerini, tescil kayıtlarını çıkartmaya, teslim almaya, fenni muayenelerini, tespitlerini yaptırmaya, veya kayıt açma işlemlerini yapmaya, plaka değişikliği talebinde bulunmaya, araç plakasını teslim etmeye, araçla ilgili motor, şase ve sair   her türlü tadilat, montaj ve değişiklikleri yaptırmaya, sicile tescil ettirmeye, tescil talep belgelerini imzalamaya, tescil belgesini teslim almaya, plaka almaya, plakayı dilediği yere nakletmeye, dilediği sigorta şirketine dilediği şekil ve şartlarla her türlü sigortasını yaptırmaya, poliçelerini imzalamaya, bu konularda gerekli tüm işlemleri yapmaya, şehirlerarası dosya nakli yaptırmaya, zayiinden dosya, plaka ve tescil belgesi çıkarmaya, teslim almaya, ekspertiz raporu almaya, imzalamaya, ibraz etmeye, gerekli beyan ve taahhütnameleri tanzim ve imzalamaya, nüfus müdürlüklerine müracaatla adres beyanında bulunmaya, gerektiğinde ikinci adres beyan etmeye,  bu konularda gerekli tüm işlemleri yapmaya, takip ve imzasıyla neticelendirmeye  yetkili vekilim ile aramızdaki mutabakat sonucu vekalet sözleşmesi kurulmuş olduğundan, iş bu vekaletnamenin fiilen teslimi yerine geçmek üzere, TNBBS Elektronik arşivine taranmasını, vekilin talebi halinde elektronik arşivden çıktısının alınarak Noterlik işlemlerinde dayanak olarak kullanılmasını kabulle, işlemin yapıldığı noterlik ile diğer noterlik dairelerinden fiziki veya elektronik arşivden örnek almaya, birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete mezun ve yetkili olmak üzere İstanbul Ticaret Odası’na 65801-5 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi Esentepe Mah. Harman 1 Sk. No: 1 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul adresinde bulunan, 0710449379 vergi numaralı (Zincirlikuyu VD), 0071044937900015 Mersis numaralı Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin çalışanları …………… …………….. (TC Kimlik No:………..), …………… …………….. (TC Kimlik No:………..), …………… …………….. (TC Kimlik No:………..), …………… …………….. (TC Kimlik No:………..), …………… …………….. (TC Kimlik No:………..), …………… …………….. (TC Kimlik No:………..), …………… …………….. (TC Kimlik No:………..), vekil tayin edildi.

 

VEKALET VEREN:

AD/ SOYAD/T.C. KİMLİK NO


 

ADRES:

İMZA:

 

 

 

EK-3

ARAÇ TESLİM FORMU

I - ARACI TESLİM EDEN BİLGİLERİ 

Servis Merkezi

  

Personel Adı-Soyadı/Pozisyonu

 

T.C. Kimlik No

 

II - ARAÇ  BİLGİLERİ 

Plaka No

  

Marka/Cins/Tip/Model Yılı

  

Motor No

 

Şasi No

 

Araç Km

  

Yakıt Miktarı

  Boş

1/4

1/2

3/4

Tam Dolu

Hasar Durumu (Araç teslim edilirken hasar var ise lütfen ikinci sayfada yer alan hasar tutanağını detaylı olarak doldurunuz ve inceleme raporunu ekleyiniz.)

  

Araç ile Teslim Alınanlar


 

Ruhsat   

Yedek Anahtar

Stepne

Kriko

Zincir

Trafik Seti

Yangın Tüpü

Diğer:

III –ARACI TESLİM ALAN BİLGİLERİ

Adı-Soyadı / Pozisyonu

  

T.C. Kimlik Numarası

  

Ehliyet No

 

Telefon No

 

Teslim Alma Tarihi / Saati/Yeri

 
 

Teslim Eden

Teslim Alan

Adı-Soyadı/İmza

[.............……………….]

Adı Soyadı/İmza

[.............……………….]

   

 

 

EK-3

İKİNCİ EL ARAÇ İHTİYARİ İADE KOŞULLARI

 

İşbu İkinci El Araç İhtiyari İade Koşulları (“İade Koşulları”), Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Carvak”), Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalmak kaydı ile satışını yaptığı ikinci el araçların (örneğin; otomobil, suv, arazi aracı, pick up, minibüs, kamyonet, panelvan) (“Araç”) alıcılarına (“Müşteri”) tanınan iade hakkını tanımlamakta ve koşullarını düzenlemektedir.

 

İşbu İade Koşulları çerçevesinde düzenlenen iade hakkı, Carvak’ın Müşterilerine 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere bağlı tüm yasal düzenlemelerinde yer alan kanuni yükümlülüklerinin üzerinde ve ötesinde aşağıdaki şart ve koşullarda sağlanacak olan yalnızca Carvak’ın takdirinde olarak tanınan ihtiyari bir iade hakkıdır.

 

 1. Carvak’tan alınan Araçlar, Noter satış tarihinden itibaren 14 (ondört) gün geçmemiş ve 500 (beşyüz) km’yi aşmamış olması ve aşağıdaki şartların sağlanmış olması kaydıyla işbu İade Koşulları kapsamında herhangi bir neden ileri sürülmeksizin Carvak’a iade edilebilir:

 

 1. İade süresi Araç’ın Noter vasıtasıyla satın alındığı tarihten itibaren başlar.
 1. İade talebi işbu İade Koşulları’nda belirtilen süre ve km içerisinde, İade Koşulları kapsamında Araç’ını iade etmek için öncelikle Carvak’ın 0216 706 51 50 numaralı iletişim hattını arayacak ve iletişim hattından kendisine bildirilen Carvak şubesine aracını, yaptığı bildirimden itibaren en geç iki (2) iş günü içerisinde teslim edecektir. Araç teslim edilirken Ek’te bulunan İade Formu’nun doldurulması ve fatura ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir. Araç’ın Carvak şubesine teslimi anında Carvak yetkilileri, iade talebinin süresi içerisinde olup olmadığını ve km kontrolünü yapacak ve yukarıda anılan iade şartlarının da sağlanıp sağlanmadığının ve Müşteri tarafından ileri sürülen iade etme nedenlerinin tespiti için, Araç ekspertiz incelemesine tabi tutulacaktır. 
 1. Müşteri, Araç’ın satışından evvel detaylı ekspertizinin yapıldığı konusunda bilgilendirilmiştir ve ilgili detaylı ekspertiz raporu kendisine yazılı olarak sunulmuştur. Müşteri tüm detayları ile bu raporu okumuş, kabul etmiş ve imzalamıştır. Ekspertiz raporunun bir kopyası da satıştan önce Müşteri’ye teslim edilmiştir. Müşteri, işbu bent kapsamında satıştan önce kendisine teslim edilen ekspertiz raporunda açıkça belirtilen hiçbir hususla ilgili olarak Carvak’a hak, alacak veya tazminat gibi her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ileri süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Satış tarihinden sonra, Müşteri’ye satış tarihinde teslim edilen raporda yer almayan bir hususla ilgili olarak Carvak’a yöneltilecek Müşteri taleplerinin dayanağı herhangi bir ekspertiz raporunun Carvak tarafından dikkate alınabilmesi için ekspertiz incelemesinin Carvak’a başvuru tarihinde yahut en geç 1 gün öncesinde yapılmış olması, fatura karşılığı yapılan bir ekspertiz incelemesi sonucu olması ve TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan bir ekspertiz işletmesi tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
 1. Müşteri’nin iade talebinin kabulü öncesinde, Carvak bir kopyası da Müşteri’de bulunan araç ekspertiz raporu kapsamında yapılmış olan ekspertiz incelemesinin aynısını Carvak’ın ilgili şubelerinde ya da Carvak ile anlaşmalı ekspertiz işletmesinde iade başvuru tarihinde tekrarlar. Carvak şubeleri veya Carvak ile anlaşmalı ekspertiz işletmeleri dışındaki işletmelerin raporları Carvak tarafından iade talebinin değerlendirilmesi sırasında esas kabul edilmez. Carvak, her koşulda, iade talebine istinaden ekspertiz incelemesinin Carvak şubesi veya Carvak ile anlaşmalı ekspertiz işletmesinde yinelenmesini talep edebilecektir. 
 1. İade işleminin gerçekleşebilmesi için Araç’ın Carvak tarafından Müşteri’ye teslim edildiği durum / kondisyon ile birebir aynı durum / kondisyonda olması ve bu durumun (c) bendi kapsamında Carvak şubeleri veya Carvak ile anlaşmalı ekspertiz işletmeleri tarafından yapılan ekspertiz incelemesiyle tespit edilmesi gerekmektedir. 
 1. İade talebine istinaden yapılan ekspertiz incelemesi ile Müşteri’ye satış tarihinde bir kopyası sunulan ekspertiz raporu arasında farklılıklar tespit edilmesi halinde, Carvak söz konusu Aracı iade almama yahut tespit edilen farklılığın niteliğine göre değer düşümüne sebep olan unsurları iade edilecek satış bedelinden indirme haklarını saklı tutmaktadır. Müşteri bu hususlara peşinen rıza göstermektedir.
 1. Bu kapsamda Araç’ın herhangi bir kaza geçirdiği ve/veya aracın kaporta boyasında herhangi bir sürtme ve/veya çarpma meydana gelmiş olduğu ve/veya Araç’ın Müşteri tarafından onarıldığı ve/veya onartıldığı ve/veya Araç’ın, Müşteri’ye teslim edildiği halinden herhangi bir şekilde farklı olduğu (olağan kullanıma bağlı eskime ve yıpranmalar hariç olmak üzere) ve/veya aracın kilometre göstergesi ile oynandığı ve/veya Müşteri kusurundan bağımsız olarak herhangi bir hasara veya ziya uğramış olduğu tespit edilirse, Araç iade alınmaz.
 1. İade talebine istinaden yapılan ekspertiz incelemesinde Araç’ın mekanik parçalarında herhangi farklı bir durum, zarar / hasar tespit edilirse veya Araç’ın olağan dışı kullanımı nedeniyle Araç’ın herhangi bir parçasında Araç’ın Müşteri’ye teslim edildiği duruma göre olağanın dışında bir aşınma, yıpranma olduğu veya zarar gördüğü  tespit edilirse veya Araç’ın olağan dışı kullanımı nedeniyle kayışlar, egzoz, amortisör, debriyaj, ön dişli takımı, fren balataları ve pabuçları, diskler, contalar, lastikler gibi parçalarda aşınma ve yıpranmalar olduğu görülürse, bu parçaların birebir aynı marka ve model ile değiştirilmesi için Carvak tarafından bir fiyatlama yapılır ve bu tutar Müşteri’ye fatura edilir. Müşteri’nin değişen parçaya ilişkin fatura tutarını önceden ödemesi kaydıyla Araç iade alınır. Bu parçalarda olağan kullanım nedeni ile oluşabilecek olağan aşınmalar herhangi bir şekilde Müşteri’ye yansıtılmaz ve Araç iade alınır.
 1. İkaz lambaları sistem arızası gösterdiği halde Araç’ı kullanmaya devam etmenin ve/veya bilerek veya bilmeyerek Araç’a uygun olmayan veya Araç üreticisi tarafından Araç’ın kullanım kılavuzunda bildirilen yağlardan farklı evsafta yağların ve/veya yakıtın kullanılmasının sebep olduğu arızalar ve/veya satış sonrasında Araç’ta yapılan herhangi bir eklenti nedeniyle oluşan hasar ve arızaların tespit edilmesi halinde Araç iade alınmaz.
 1. Yapılan ekspertiz incelemesi neticesinde Araç’ın iade alınabilecek durumda olduğu Carvak tarafından kabul edildiği tarihten itibaren, iade talep eden Müşteri’nin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda sayılan ispat edici belgelerden birini ve iade edilen Araç’a ait fatura ve diğer tüm ilgili belgeleri Carvak’a teslim etmiş olması ve işbu İade Koşulları’nda sayılan iade koşullarının da yerine gelmiş olması kaydıyla, belgelerin teslim tarihinden itibaren, en geç iki (2) iş günü içerisinde Noter’den satış suretiyle iade işlemleri yapılacaktır.  Şüpheye mahal vermemek adına, işbu İade Koşulları altında belirlenen Carvak’ın mahsup hakları saklı kalmak kaydıyla, iade tutarı Araç’ın Müşteri’ye satış tarihindeki bedeli ile sınırlıdır. Müşteri böyle bir durumda Araç’ın alım bedeli dışında her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve tazminat talebi bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. Araç’ın Müşteri tarafından nakit ödeme ile satın alınmış olması durumunda, Araç’ın Carvak’a iadesi/geri alımı ile Müşteri’ye yapılacak para iadesi aynı anda yapılacaktır. Tarafların veya temsilcilerinin aynı anda devir işlemlerinin yapılması için Noterde hazır bulunması ve Araç bedelinin gönderilmesi ile devir işlemleri eş zamanlı olarak yapılacaktır. İade/geri alım sırasındaki noter masrafları Carvak tarafından karşılanacaktır. 
 1. Müşteri, Araç ile teslim edilmiş olan herhangi bir promosyon ürün ve/veya hizmetin de iadesini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Her ne sebeple olursa olsun, promosyon ürün ve/veya hizmetin Araç ile iade edilmemesi halinde, Carvak promosyon ürün ve/veya hizmet bedellerini Müşteri’den talep etme ve/veya Aracın Müşteri’ye yapılan satış bedelinden mahsup etme hakkını haiz olacaktır.
 1. Araç’ın Müşteri tarafından kredi ile satın alınmış olması durumunda, Müşteri İade Koşulları kapsamında Aracı iade etmek isterse ve yapılan ekspertiz incelemesi sonucunda Carvak iadeyi kabul ederse, Müşteri ilk olarak (varsa) Araç'ın üzerindeki rehni kaldıracak, sonrasında ise iade/geri alım işlemi yapılacaktır. Müşteri, söz konusu kredi iptal ve geri ödeme yükümlülüğünden ve kredi kuruluşu veya bankanın zamanında bilgilendirilmesinden doğacak faiz ve masraflardan münferiden kendisi sorumlu olacaktır ve bu kapsamda Carvak’ın hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu durumda ilgili kredi kuruluşu veya banka tarafından Carvak’a ödenmiş olan Araç satış bedeli, Müşteri’ye değil, doğrudan ilgili kredi kuruluşu veya bankaya iade edilir. Bu nedenle Carvak’ın ilgili kredi kuruluşu veya bankaya ödemesi gereken herhangi bir tutar söz konusu olursa, Carvak’ın sorumluluğunun üst sınırı sadece kendisine o ana dek kendisine yapılan ödemeler ile sınırlı olacak, bunun haricinde talep edilen herhangi bir ödemeye ve talebe dair yükümlülüğü olmayacak ve ilgili kredi kuruluşu veya banka tarafından işbu işleme bağlı herhangi bir tutar (örneğin anapara faizi ve ferileri vb.) Carvak’tan tahsil edilirse ve/veya talep edilirse, tüm bu tutarlar Müşteri’nin Carvak’a ödediği tutarlardan mahsup edilerek ve/veya işbu tutarların Müşteri tarafından Carvak’a nakden ve defaten ödenmesi kaydıyla iade işlemi gerçekleştirilecektir.
 1. Müşteri’nin borçları sebebiyle kendisi veya üçüncü kişiler lehine Araç üzerinde herhangi bir takyidat bulunuyor ise veya Müşteri’nin borcuna karşılık teminat olarak gösterilmiş veya sair şekilde Araç üzerinde tasarrufta bulunmayı engelleyen veya kısıtlayan bir durum olması halinde, iade/geri alım işleminin yapılabilmesi için öncelikle bunların kaldırılması gerekmektedir.
 1. Burada belirtilen iade koşullarına uygun olmayan iade talepleri, Carvak tarafından kabul edilse bile, Carvak’ın Araç satış bedelini tamamen veya kısmen geri ödememe ya da satış bedelinden söz konusu hasar tutarını indirme ve kalan tutarı iade etme hakkı saklı olacaktır. 
 1. Müşteri'nin ihtiyari iade hakkı her bir takvim yılı için 2 (iki) adet Araç iadesi ile sınırlıdır. Bir diğer deyişle, Müşteri aynı takvim yılı içerisinde Carvak'tan aldığı Araç’lar için, satın alınan Araç sayısından bağımsız olarak, en fazla 2 (iki) adet Araç için ihtiyari iade hakkını kullanabilir.
 1. Aynı Müşteri’nin birden fazla araç satın alması ve iade talebinde bulunması halinde, Carvak iade nedeniyle doğabilecek noter, tescil ve sair harç ve masrafları Araç satış bedelinden mahsup etme hakkını haiz olacaktır. 

 

 1. İşbu İade Koşulları’nda yer alan iade hakkı sadece Müşteri’nin kendisine verilmekte olup, hiçbir şekilde devredilemez, mirasçılara intikal etmez ve/veya herhangi bir tasarrufun konusu yapılamaz. 
 1. İşbu İade Koşulları kapsamında belirtilen hususlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 56. maddesi kapsamında üretici ve ithalatçı garantisi devam eden ikinci el otomobil ve arazi taşıtları hakkında uygulanmaz. 
 1. İkinci el motorlu kara taşıtı satışlarında tüketicilerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan hakları saklıdır. 

 

EK- İkinci El Araç İade Formu

 

İKİNCİ EL ARAÇ İADE FORMU

 

 

İade Şartları:

Carvak’tan alınan Araçlar, Noter satış tarihinden itibaren 14 (ondört) gün geçmemiş ve 500 (beşyüz) km’yi aşmamış olması ve İade Koşulları’nda belirtilen şartların sağlanmış olması kaydıyla herhangi bir neden ileri sürülmeksizin Carvak’a iade edilebilir.

 

Araç teslim edilirken işbu iade formunun doldurmanız ve fatura ile birlikte Carvak’a teslim etmeniz gerekmektedir. Aksi durumda iade talebi müracaatınız işleme alınmayacaktır. Söz konusu iade talebi anında Carvak yetkilileri, iade talebinin süresi içerisinde olup olmadığını veya km kontrolünü yapacak ve şartlar sağlanıyorsa aracınız ekspertiz incelemesine tabi tutulacaktır. 

 

Aracınızın satışından evvel Carvak veya Carvak’ın anlaşmalı ekspertiz işletmelerinde detaylı ekspertizinin yapıldığı konusunda bilgilendirilmiştiniz. Söz konusu detaylı ekspertiz raporu da yazılı olarak tarafınıza sunulmuştur. Aracı almadan önce tüm detayları ile raporu okumuş, kabul etmiş ve imzalamıştınız. Ekspertiz raporunun bir kopyası da satıştan önce tarafınıza teslim edilmiştir. İade talebinizin kabulü öncesinde, Carvak bir kopyası da sizde bulunan araç ekspertiz raporu kapsamında yapılan ekspertizin aynısını Carvak’ın ilgili şubelerinde ya da Carvak ile anlaşmalı ekspertiz işletmesinde tekrarlayacak ve aracın İade Koşulları’nda belirtilen iade şartlarını sağlaması ve bu durumun yapılan ekspertiz incelemesiyle tespit edilmesi durumunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda sayılan ispat edici belgelerden birinin düzenlenmiş olması ve Carvak’a teslim edilmiş olması şartı ile iade işlemi gerçekleştirilecektir.

 

İade Talebi Tarihi (Aracın Şubeye İade Talebiyle Teslim Tarihi)

………………………………………..

Noter’den Satış Tarihi

………………………………………..

 

İkinci El Aracın İade Edileceği Satıcı

ARABA SEPETİ OTOMOTİV BİLİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres

Esentepe Mah.  Harman 1 Sok. No: 1, İç Kapı No:1, Şişli/İSTANBUL

Telefon

0216 706 51 50

E-mail

[email protected]

ARAÇ

Cinsi

 

Markası 

 

Tipi

 

Model

 

Model Yılı

 

Belge Seri No

 

Şase (VIN) No

 

Plaka

 

Fatura Tarihi

 

Fatura No:

 

Aracın Satış Esnasındaki KM’si 

 

Aracın İadesi Anındaki KM’si 

 

Aracın Satışı ile İadesi Arasındaki KM farkı

 

Aracın teslim tarihi ve yeri

 
 

İade Türlerinden Birini Seçiniz.

Satış öncesi anlatıldığı gibi değil

 

Kullanımı rahat değil

 

İhtiyaçlarımı karşılamadı

 

Diğer, lütfen neden belirtiniz: 

 

……………………………………

İade Şartlarını Taşıyor / Ekspertiz İncelemesine Gönderilecek

 

İade Şartlarını Taşımıyor


 

 

Adınız Soyadınız

 

E-Posta Adresiniz

 

Telefon

TC Kimlik Numarası

   

Adresiniz

 

 

Önemli Not: İade başvurusunun hukuken ve İade Koşulları kapsamında geçerli olup olmadığı yapılacak ekspertiz incelemesi ile anlaşılabilecek olup, inceleme bittikten sonra tarafınıza bilgi verilecektir. Aracın iade alınabilecek durumda olduğu Carvak tarafından kabul edildiği takdirde ödeme ve geri alım işlemleri tarafınıza daha önce verilen İade Koşulları’nda belirtilen şartlar kapsamında, kabulden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Noter’den satış suretiyle yapılacaktır. Aracın Carvak’a iadesi/geri alımı ile Müşteri’ye yapılacak para iadesi aynı anda yapılacaktır. Aracın kredi ile alınması veya üzerinde takyidat bulunması vb. durumlarında prosedürün ne şekilde işleyeceği İade Koşulları’nda belirtildiği şekilde olacaktır. 

 

İade Talep Eden Müşteri

İsim – Soyisim:

İmza:

Tarih:

İade Formunu Teslim Alan CARVAK Yetkilisi

İsim - Soyisim

İmza:

Tarih: